Books

投 資 :

以 下 三 本 是 Joel Greenblatt 所 寫 的 書 , 簡 單 易 明 。 Greenblatt 自 己 做 Asset Management 於 1985 至 2005 平 均 每 年 有 40% 的 回 報 , 即 係 唔 使 兩 年 就 可 以 將 舊 錢 double。 佢 發 明 左 一 個 簡 單 嘅 投 資 選 股 法 , 在 美 國 市 場 裡 , 閒 閒 地 平 均 每 年 就 有 20% 以 上 嘅 回 報 , 就 在 藍 色 果 本 教 你 。

呢 本 書 我 鍾 意 叫 佢 做 漫 步 華 爾 街 , 呀 曹 仁 超 都 有 介 紹 過 。 作 者 帶 住 讀 者 到 華 爾 街 每 個 角 落 裏 面 , 介 紹 唔 同 嘅 機 構 嘅 運 作 方 式 , 㸃 樣 搵 食 , 成 績 如 何 。 最 後 就 介 紹 作 為 散 戶 點 樣 可 以 理 好 自 己 嘅 財 務 , 響 個 市 場 裏 面 賺 到 錢 。

嘅 然 要 投 資 美 股 , 我 哋 當 然 要 了 解 吓 美 國 國 運 如 何 。 呢 本 排 緊 隊 , 睇 完 再 update 啦 。 怕 且 , 一 個 國 家 要 轉 運 , 都 冇 咁 快 掛 。 何 況 , 李 光 耀 都 話 , 廿 一 世 紀 上 半 場 , 都 仲 係 美 國 嘅 世 紀 。

咁 多 個 國 家 嘅 股 票 , 可 以 死 過 盡 快 翻 生 嘅 , 似 乎 都 係 美 股 。 原 因 , 可 能 就 係 美 元 嘅 國 際 地 位 。 所 以 , 呢 本 書 , 都 要 睇 。

政 治 及 歷 史 : more

科 技 :

生 活 :
去 過 法 國 學 法 文 兩 星 期 , 住 在 一 個 法 國 家 庭 裏 , 觀 察 到 法 國 人 照 顧 仔 女 有 特 別 方 法 。 原 來 唔 單 只 我 有 如 此 感 覺 。 呢 本 書 作 者 是 一 位 美 國 記 者 , 同 個 英 國 人 結 婚 後 在 巴 黎 定 居 。 佢 見 到 法 國 媽 媽 照 顧 仔 女 之 餘 , 都 仲 可 以 有 自 己 嘅 生 活 , 啲 仔 女 又 唔 會 喺 公 眾 場 所 發 難 , 如 是 , 憑 著 佢 嘅 記 者 本 能 , 偵 察 研 究 , 寫 成 呢 本 書 。 值 得 向 各 位 准 爸 爸 媽 媽 推 介 。

呢 本 係 我 去 法 國 踩 單 車 時 嘅 參 考 書 , 我 就 係 跟 住 佢 講 果 兩 條 運 河 踩 架 嘞 。

一 直 以 來 , 動 物 嘅 飽 和 脂 肪 都 被 認 為 係 引 致 心 血 管 病 嘅 原 兇 。 原 來 呢 個 講 法 係 基 於 一 啲 唔 嚴 謹 嘅 研 究 而 提 出 , 跟 住 佢 哋 嘅 建 議 飲 食 , 唔 單 只 冇 啖 好 食 , 分 分 鐘 效 果 仲 衰 。 經 濟 學 人 都 有 介 紹 架 。

Leave a Reply